Záruční a reklamační podmínky

I. Úvodní ustanovení

1.   Tyto Záruční a reklamační podmínky upravují vztahy, práva a povinnosti mezi společností P.S.A.T., spol. s r.o., IČ: 60705833, vedená u krajského soudru v Brně pod spisovou značkou C15111, (dále jen prodávající) a obchodními partnery (dále jen kupující) v oblasti prodeje a koupě zboží a služeb, které kupující nakupuje od prodávajícího pro účely dalšího prodeje, pronájmu nebo poskytování služeb třetím osobám.

2.   Tyto Záruční a reklamační podmínky jsou platné pro kupní smlouvy uzavírané mezi prodávajícím a kupujícím dle Všeobecných obchodních podmínek.

3.   Veškeré záležitosti neupravené těmito Záručními a reklamačními podmínkami se řídí příslušnými ustanoveními Obchodního zákoníku.

II. Záruka za zboží

1.   Prodávající poskytuje na dodané zboží záruku na jakost. Garantuje kupujícímu, že zboží bude po celou záruční dobu způsobilé pro použití ke smluvenému nebo obvyklému účelu, a že si zachová smluvené nebo obvyklé vlastnosti.

2.   Záruka je uvedena u každého produktu na  portálu prodávajícího www.makocz.com a na dodacím listě. Pokud není uvedeno jinak, je záruční doba 6 měsíců.

3.   Záruční doba počíná běžet dnem převzetí zboží kupujícím. Pokud kupující zboží neodebere v dohodnutý den, začíná záruka běžet dnem vystavení dodacího listu. Jestliže je kupující v prodlení se splněním povinnosti vrátit prodávajícímu řádně podepsaný dodací list, platí, že dnem převzetí zboží je druhý den následující po dni odeslání zboží kupujícímu.

4.   Na použité zboží se poskytuje záruka, pouze pokud je to výslovně uvedeno.

5.   V případě, že vznikne vada na zboží v záruční době, má kupující nárok na bezplatnou opravu zboží. V případě, že bude zboží neopravitelné, má právo na náhradní zboží. Na vadné zboží je vystaven dobropis a na nové zboží je vystavena faktura, takže vzájemný zápočet dobropisu a faktury je nulový.

6.   Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody:

  • vyplývající z provozu zboží (přirozené opotřebení zboží)
  • z neodborného používání zboží nebo z používání, které je v rozporu s dokumentací či obecnými zásadami
  • způsobené chybnou manipulací
  • způsobené vnějšími vlivy
  • způsobené nepovolenou úpravou nebo zásahy do zboží
  • použitím neautorizovaného software a spotřebního materiálu
  • způsobené počítačovými viry
  • vzniklé používáním zboží v pracovních podmínkách, které neodpovídají svou teplotou, prašností, vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy doporučeným pracovním podmínkám pro dané zboží

Na vady tohoto původu se nevztahuje ani poskytnutá záruka.

III. Reklamace

1.   Vady zboží spočívající v rozdílu množství nebo druhu oproti množství nebo druhu uvedenému na dodacím listu nebo na potvrzení objednávky musí kupující uplatnit
a) u zboží, které přebírá u prodávajícího, okamžitě b) v ostatních případech do pěti pracovních dnů ode dne jejich dodání

2.   Pokud kupující zmešká tyto lhůty, jeho práva z těchto vad zanikají.

3.   V případě, že došlo k poškození nebo ztrátě zboží během přepravy, je kupující povinen sepsat ihned s přepravcem škodní protokol nebo převzetí zboží odmítnout. Podpisem doručovacího listu přepravce kupující stvrzuje, že zboží převzal bez výhrad a na případné poškození zjištěné později nelze vůči přepravní společnosti uplatnit reklamaci.

4.   V případě, že dodané zboží je vadné, uplatní kupující práva vyplývající z odpovědnosti prodávajícího za vady u prodávajícího bez zbytečného odkladu poté, co tyto vady zjistil, nejpozději však v poslední den záruční doby.

5.   Kupující je povinen při uplatnění vady provést písemné nahlášení reklamace na www.makocz.com. Pokud by tento nebyl funkční, nahlášení reklamace lze odeslat nebo e-mailem na obchod@makocz.com.

6.   Kupující je povinen při uplatnění vady spolu s reklamovaným zbožím předložit a předat prodávajícímu veškerá se zbožím poskytnutá plnění, jako je software, dokumentace a dodací list (záruční list).

7.   Dopravní náklady na doručení reklamovaného zboží prodávajícímu nese kupující.

8.   Prodávající je povinen ve lhůtě 30 dnů od uplatnění reklamace přezkoumat její důvodnost a oznámit kupujícímu výsledek. Jestliže během této lhůty zjistí, že vytčené vady zde není nebo že jeho odpovědnost v rámci záruky není dána nebo že reklamované zboží bylo předáno bez náležitostí podle odst. 5. a 6. tohoto článku, není reklamace oprávněná. Kupující je v takovém případě povinen zaplatit prodávajícímu náklady vzniklé s přezkoumáním důvodnosti reklamace a je rovněž povinen vrátit okamžitě nový nebo náhradní výrobek, který případně byl kupujícímu vydán. Po vrácení náhradního výrobku bude kupujícímu vrácen reklamovaný výrobek společně se vším, co kupující při reklamaci prodávajícímu předal.

9.   Opravené zboží bude na náklady prodávajícího zasláno kupujícímu zpět v co nejkratším možném termínu od uplatnění reklamace.