Obchodní podmínky

Veškeré kupní smlouvy Prodávajícího:

P.S.A.T., spol. s r.o.

Tř. Tomáše Bati 1845
765 02 Otrokovice
IČ: 60705833
DIČ: CZ60705833 

a Kupujícího se řídí těmito Všeobecnými obchodními podmínkami. 

I. Objednávky

Objednávky kupujících se přijímají osobně na provozovně prodávajícího , telefonicky nebo faxem na telefonních číslech provozovny prodávajícího , přes e-shop na www.makocz.com nebo jinak pomocí internetové sítě. Po obdržení objednávky jednou z uvedených forem Vám bude odeslán potvrzovací e-mail se sumarizací objednaných položek a uvedením způsobu a data doručení (kupující uvede dodací adresu, pokud se tato liší od fakturační) . Pokud tento potvrzovací email či telefonický kontakt neobdržíte do 24hod. od objednávky, obratem nás kontaktujte, výjma osobního objednání.

II. Kupní cena a její zaplacení

Cena produktů je stanovena dle aktuálního ceníku odpovídajícího příslušným cenovým kategoriím. V případě registrace jsou pravidelným zákazníkům zpřístupněny odpovídající velkoobchodní cenové kategorie. Ceny jsou uvedeny bez daně z přidané hodnoty. DPH proto bude k ceně připočtena a je nedílnou součástí kupní ceny. 

Platbu za zboží, je možné provádět následujícími způsoby: 

1. Dobírka
    
Platíte při převzetí již expedovaného zboží na základě Vaší objednávky.

2. Hotově
    
Tuto možnost vybírejtou pouze pokud jste vybrali jako dopravu Osobní odběr
    Platbu za objednávku provedete při odběru zboží v naší provozovně.

3. Bankovním převodem (splatnostní fakturace)
    Pro registrované velkoobchodní subjekty v případě, že obchodní vztah mezi prodávajícím a kupujícím je ošetřen uzavřením Rámcové kupní smlouvy, kupující se zavazuje uhradit kupní cenu bankovním převodem tak, že částka je připsána prodávajícímu na účet nejpozději v den splatnosti vystavené faktury. 

III. Způsob dodání

Prodávající se zavazuje zboží, které potvrdil skladem, dodat do 3 pracovních dnů v případě, že objednávku prodávající obdržel do 14:00 hod. Prodávající je povinen dodat kupujícímu spolu se zbožím veškeré dokumenty, které se ke zboží vztahují a to dle platných zákonů a norem ČR. 

IV. Převzetí zboží

Zákazník nebo příjemce zboží má povinnost překontrolovat neporušenost obalu a zda obal zásilky nevykazuje zjevné znaky poškození (kontrola celistvosti plombovací lepící pásky s logem dodavatele). V případě shledání závady je zákazník povinen sepsat s doručující službou záznam o shledaném poškození zásilky a překontrolovat kompletnost obsahu na základě připojeného dodacího listu. V případě jakýchkoliv nesrovnalostí obratem telefonicky kontaktujte Prodávajícího. V opačném případě se vystavuje nebezpečí zbytečných průtahu při řešení případného problému. 

V. Výhrada vlastnictví

Vlastnické právo přechází z prodávajícího na kupujícího až v okamžiku splacení celé kupní ceny. 

VI. Záruka na zboží a uplatňování reklamací

Prodávající poskytuje na dodávané zboží záruku, jejíž délka trvání je vždy uvedena na příslušném dodacím listě. Záruční doba počíná běžet dnem převzetí zboží dle dodacího listu. 

Pokud zboží dle kupujícího vykazuje závadu, kupující na své náklady zašle zařízení v původním obalu včetně veškerého příslušenství na adresu sídla provozovny prodávajícího (TC servis, s.r.o., Tř. Tomáše Bati 1845 ,765 02 Otrokovice) spolu s korektně vyplněným RMA protokolem. Prodávající ve lhůtě maximálně 30 dnů od obdržení zboží přezkoumá odůvodněnost reklamace a zařízení opraví či vymění za bezvadný kus. Každý kupující je povinnen se seznámit s reklamačními podmínkami společnosti TC servis s.r.o. na http://makocz.com/cs/content/6-reklamacni-podminky

Prodejce poskytuje ke zboží základní technickou podporu ve formě příslušných instalačních příruček a zpřístupnění aktuálního souvisejícího softwaru. U komponent (součástky, pasivní prvky) bez návodu k obsluze jsou informace k použití uvedeny v produktovém listu na www Prodávajícího (v případě, že Kupující není se správným použitím dostatečně srozuměn, formou emailu či písemně si lze bližší informace od Prodávajícího vyžádat). Kupující je srozuměn také s faktem, že instalační pokyny mohou být dostupné v elektronické formě, případně v anglickém jazyce na základě originálních dokumentů výrobců. 

Kupující si je vědom, že veškerá zařízení jsou určena k provozu v domácím nebo kancelářském prostředí s výjimkou zboží u nichž je vysloveně uvedeno jinak. Mechanické úpravy, integrace výrobků do jiných zařízení, provoz v podmínkách které neodpovídají účelu uvedenému výrobcem, provoz s dodatečným příslušenstvím, které není výrobcem oficiálně schváleno, může být důvodem k zamítnutí případné reklamace vad na zboží. 

VII. Ochrana osobních údajů

Provozovatel tohoto internetového obchodu se zavazuje, že Vaše osobní údaje neposkytne jakékoli třetí straně. Potřebné osobní údaje budou předány pouze dopravci (jméno, adresa, popř. telefon). Vaše data budou dle zákona zabezpečena a použita pouze při komunikaci mezi prodávajícím a kupujícím. 

VIII. Ostatní ustanovení

Pokud není v těchto Všeobecných podmínkách stanoveno jinak, řídí se práva a povinnosti účastníků platným právem české republiky, zejména zákonem č.513/1991 Sb., Obchodním zákoníkem, v platném znění.